امروز : ۰۹اسفند ماه ۱۳۹۵
ساعت : ۱۰:۵۱


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - هفتم سال 95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم- سال تحصیلی 96-95
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1395/04/13   ساعت : 21:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/04/31   ساعت : 23:59


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - دهم سال 1395

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم- سال تحصیلی 96-95
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1395/04/19   ساعت : 14:15   و پایـان در تـاریخ : 1395/04/31   ساعت : 23:00